جمعه, 22 آذر 1398
    /  2
عنوان : مزایده عمومی
کد خبر : ۳۵۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۱۸:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مزایده فروش هفت قطعه زمین

شهرداري رزن در نظر دارد پيرو مصوبه شماره 407 مورخه 26/05/1398 شوراي اسلامي شهر رزن  نسبت به فروش هفت قطعه زمین از طریق آگهی مزایده  اقدام نماید. كليه افراد حقيقي و حقوقي مي توانند در ساعات اداري جهت بازديد و دريافت و تحويل اسناد مزايده به شهرداري رزن به نشاني شهرستان رزن ميدان شهداء مراجعه نمايند.

1-قيمت كارشناسي زمين ها به شرح ذيل مي باشد:           

1-1)قطعه زمين شماره 1 به مساحت 33 مترمربع با کاربري تجاري واقع در خيابان شهرداري - کوچه 8 متري شهيدان نوروزي و رمضاني به مبلغ000/000/089/1 ريال به شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000010 مبلغ تضمين 000/000/55 ريال

1-2)قطعه زمين شماره 2 به مساحت 33 مترمربع با کاربري تجاري واقع در خيابان شهرداري - کوچه 8 متري شهيدان نوروزي و رمضاني به مبلغ000/000/089/1 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000011  مبلغ تضمين 000/000/55 ريال

1-3)قطعه زمين شماره 3 به مساحت 33 مترمربع با کاربري تجاري واقع در خيابان شهرداري - کوچه 8 متري شهيدان نوروزي و رمضاني به مبلغ000/000/089/1 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000012  مبلغ تضمين 000/000/55 ريال

1-4)قطعه زمين شماره 21 به مساحت 18 مترمربع با کاربري تجاري واقع در شهرک فرهنگيان - صابر 15 به مبلغ000/000/360 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000013 مبلغ تضمين 000/000/30 ريال

1-5)قطعه زمين شماره 22 به مساحت 18 مترمربع با کاربري تجاري واقع در شهرک فرهنگيان - صابر 15 به مبلغ000/000/360 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000014 مبلغ تضمين 000/000/30 ريال

1-6)قطعه زمين شماره 23 به مساحت 18 مترمربع با کاربري تجاري واقع در شهرک فرهنگيان - صابر 15 به مبلغ000/000/360 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000015 مبلغ تضمين 000/000/30 ريال

1-7)قطعه زمين شماره 24 به مساحت 18 مترمربع با کاربري تجاري واقع در شهرک فرهنگيان - صابر 15 به مبلغ000/000/360 ريال شماره سامانه ستاد به شماره 2098006022000016 مبلغ تضمين 000/000/30 ريال

2-مبلغ تضمين شركت در مزايده هريك از زمين هاي مذكور به صورت (واريز نقدي/ضمانت نامه بانكي) مي باشد. به حساب 43602691نزد بانك رفاه به نام شهرداري رزن و ارائه فيش واريزي به امورمالي شهرداري جهت ثبت سپرده.

3 - مهلت دريافت وتحويل اسناد از مورخه 08/07/1398 لغايت تا پايان وقت اداري مورخه 29/07/1398 مي باشد

4-هزينه كارشناسي؛چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

5- -شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

6- در صورتي كه برندگان اول؛دوم؛سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

8- زمان بازگشايي پاكتهاي واصله ساعت 10 صبح مورخه 30/07/1398 در محل دفتر شهردار محترم مي باشد.

9-جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 08136222442 و 08136225340 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومي شهرداري رزن

تاريخ انتشار نوبت اول مرحله 08/07/1398

تاريخ انتشار نوبت دوم مرحله اول  16/07/1398
بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

.:: شهرداری رزن ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0