سه‌شنبه, 1 خرداد 1397
عنوان : آگهی مزایده عمومی جایگاه سی ان جی شهرداری رزن
کد خبر : ۲۱۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۳۶:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مزايده واگذاري جايگاه CNG شهرداري رزن

شهرداري رزن در نظر دارد پيرو مصوبه شماره74مورخه 1395/02/26شوراي اسلامي شهر رزن نسبت به واگذاري جايگاه CNG واقع در كيلومتر پنج جاده رزن -تهران از طريق مزايده عمومي به مدت سه سال به شركتهاي داراي صلاحيت از شركت نفت نمايد.

1- مجموع قيمت كارشناسي اجاره سه ساله جايگاه CNG  شهرداري رزن به مبلغ 10/440/000/000ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مزايده مذكور به صورت (واريز نقدي/اواراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه ي انتشارات اوراق مشاركت)/ضمانت نامه بانكي) مي باشد. واريز مبلغ 522/000/000 ريال به حساب 43602691نزد بانك رفاه به نام شهرداري رزن و ارائه فيش واريزي به امورمالي شهرداري جهت ثبت سپرده.

3-مهلت دريافت وتحويل اسناد از مورخه 1395/02/28لغايت تا پايان وقت اداري مورخه 1395/03/19 مي باشد.

4-هزينه كارشناسي؛چاپ آگهي ؛ به عهده برنده مزايده مي باشد.

5-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

6-در صورتي كه برندگان اول؛دوم؛سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

8-زمان بازگشايي پاكتهاي واصله ساعت 10 صبح مورخه 1395/03/20 در محل دفتر شهردار محترم مي باشد.

8-جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 08136222442 و 08136225340 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومي شهرداري رزن

تاريخ انتشار نوبت دوم مرحله اول 95/02/28

تاريخ انتشار نوبت دوم مرحله دوم 95/03/06

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

.:: شهرداری رزن ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0